logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

 
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W BRZEGU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT – SPECJALISTA DS. OBSŁUGI BIURA PROJEKTU I KONTROLI
„PO KLUCZ DO BIZNESU 2!”
W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
WYDZIAŁU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU
 
 
1. Wymagania niezbędne (konieczne):
 
1) jest obywatelem polskim, obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) wykształcenie minimum średnie,
3) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) doświadczenie zawodowe: minimum 36 miesięcy  w administracji publicznej,
8) praktyczna znajomość programów środowisk MS Office (Word, Excel) oraz Open
Office (Writer, Calc) i korzystania z internetu,
9) praktyczna znajomość oprogramowania poczty elektronicznej MS Outlook,
10)biegła obsługa urządzeń biurowych (skaner, fax, drukarka),
11)znajomość przepisów prawa z zakresu:
a) Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) Kodeksu pracy,
c) Kodeksu cywilnego,
d) ustawy o finansach publicznych,
e) ustawy o ochronie danych osobowych,
f) ustawy o pracownikach samorządowych,
g) ustawy Prawo zamówień publicznych,
h) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
i) ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
j) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
k) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jego stosowania,
l) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009r. Nr K (2009) 6607,
m) Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL z dnia 1 stycznia 2012r.,
n) Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja 6.4.2) z dnia 1 stycznia 2012r.,
o) Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Poradnik – Aktualizacja, Warszaw 2010r.,
p) Zasady dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – październik 2010r.,
q) Zasady finansowania PO KL, Warszawa 22.12.2011r.,
r)  Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie – kwiecień 2011r.,
s) Stosowanie ustawy o j.s.t. Prawo zamówień publicznych.
 
2.  Wymagania dodatkowe (pożądane):
 
1)wysoka kultura osobista,
2)umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
3)umiejętność pracy pod presją czasu,
4)umiejętność nawiązywania kontaktów,
5)odporność na stres,
6)odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność,
7)empatia, życzliwość i bezstronność,
8)inicjatywność, kreatywność,
9)odporność emocjonalna i zrównoważenie,
10)samokontrola,
11)zdolności organizacyjne,
12)sumienność,
13)poczucie odpowiedzialności moralno-społecznej,
14)zdolności do aktualizowania wiedzy,
15)dokładność i systematyczność,
16)rozróżnianie podstawowych praw pracodawcy i pracobiorcy,
17)rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,
18)dostosowywanie się do zmian,
19)umiejętność stosowania przepisów,
20)umiejętność opracowywania i nanoszenia zmian we wnioskach o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
21)znajomość funkcjonowania samorządu powiatowego,
22)umiejętność sporządzania podstawowych pism i dokumentów.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1) realizacja działań objętych projektem zgodnie z harmonogramem,
2) promocja projektu,
3) terminowa realizacja poszczególnych etapów projektu,
4) bieżąca obsługa kandydatów i uczestników Projektu,
5) prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem Beneficjentów pomocy w Projekcie, w tym:
a) przygotowywanie korespondencji w formie elektronicznej oraz prowadzenie rejestrów korespondencji,
b) przesyłanie skanów dokumentów związanych z BP w uzgodnionych terminach,
c) prowadzenie właściwych rejestrów,
d) prowadzenie bazy kandydatów i uczestników Projektu,
e) prowadzenie oceny formalnej i rejestru wniosków złożonych do Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków,
f)  przygotowywanie umów o dofinansowanie jakie zostaną zawarte w ramach Projektu
6) współpraca merytoryczna z pracownikami grupy ds. merytorycznej obsługi Projektu WUP,
7) bieżące utrzymywanie kontaktów z doradcami i ustalanie harmonogramu doradztwa,
8) wykonywanie bieżącej obsługi prac Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Oceny Wniosków oraz koordynowanie prac członków obu tych Komisji,
9) przygotowywanie okresowych sprawozdań i raportów wymaganych w ramach Projektu i gromadzenie właściwej dokumentacji,
10) kontrola prowadzenia działalności gospodarczej uruchomionej w ramach Projektu przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
11) bieżące informowanie Kierownika Projektu o ryzykach i problemach wpływających na tempo i jakość prac Zespołów Zadaniowych,
12) przesyłanie Kierownikowi Projektu informacji o miejscu i terminie spotkań KOW, KR,
13) uczestnictwo oraz protokołowanie posiedzeń KOW i KR,
14) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji roboczej (w tym notatek i list obecności),
15) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w celu właściwej realizacji projektu,
16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakresu zadań,
17) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt,
18) zbieranie i wprowadzanie danych do systemu informacyjnego niezbędnych do monitoringu postępów realizacji umowy,
19) czuwanie nad utrzymaniem płynności finansowej projektu,
20) wykonywanie zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału wg bieżących potrzeb urzędu.
 
4. Zakres odpowiedzialności:
Pracownik ponosi odpowiedzialność za:
a) prawidłową realizację projektu „PO Klucz do biznesu 2!”– zgodnie z wnioskiem,
b) terminowe załatwianie spraw na stanowisku pracy,
c) prawidłowość sporządzanych dokumentów,
d) zgodność danych statystycznych z rejestrami i umowami,
e) przestrzeganie ustalonych limitów ustalonych na poszczególne zadania,
f) dobrą współpracę z pracownikami w zakresie załatwianych spraw,
g) odpowiedzialność materialną z art. 114-122 Kodeksu pracy
h) odpowiedzialność za zarządzanie projektem.
 
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu do pobrania na stronie http://pup.brzeg.sisco.info lub w pokoju Nr 25 tut. urzędu,
4) kserokopie świadectw pracy  lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6)oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, jeżeli kandydat takie posiada,
10)zaświadczenie poświadczające odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pok. Nr 16 lub przesłać w terminie do dnia 17.02.2012r. godz. 1000
 
pod adresem :               Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent – specjalista ds. obsługi Biura Projektu i Kontroli „PO Klucz do biznesu 2!” w Centrum Aktywizacji Zawodowej Wydziału Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu”.
 
Każdy dokument aplikacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem.
 
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w dniu 17.02.2012r. o godz. 1015.
 
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 25 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (77) 4441390-2 wew.141.
 
Informacja o ilości kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej każdy dopuszczony do II etapu kandydat zostanie poinformowany indywidualnie w pok. Nr 25 lub telefonicznie pod nr tel. (77) 4441390-2 wew. 141.
 
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 .
 
 
 
                                                                                             
                    Zbigniew Kłaczek
                    Dyrektor
                     Powiatowego Urzędu Pracy
                   w Brzegu
 
 
Brzeg, dn. 06.02.2012r.

Nazwa dokumentu: 06.02.2012 - Referent - Specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli " Po Klucz do Biznesu 2!"
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-06 12:29:12
Data udostępnienia informacji: 2012-02-06 12:29:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-06 13:37:37

Wersja do wydruku...

corner   corner