logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg: Organizacja wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci, tytuł projektu - Hiszpańskie metody pracy, dla osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób - mieszkańców Powiatu Brzeskiego, w wszczególności osób długotrwale bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 265258 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2 , strona internetowa http://pup.brzeg.sisco.info/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci, tytuł projektu - Hiszpańskie metody pracy, dla osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób - mieszkańców Powiatu Brzeskiego, w wszczególności osób długotrwale bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja pobytu za granicą dla 2 grup, po 10 uczestników projektu, na okres dwóch tygodni, w terminie 1.10.2011r. - 31.10.2011r., w tym: niezbędnego ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przygotowania kuturowo-językowego uczestnikom wymiany, organizację spotkań partnerów związanych z rynkiem pracy, zabezpieczenie transportu lokalnego, wydanie odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów uczestnikom, współpracę przy opracowywaniu raportu końcowego, a także organizację firm gdzie zostaną przeprowadzone wizyty profesjonalne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający zamierza udzielić zamowienia z wolnej ręki organizacji ESMOVIA z Walencji (Hiszpania). Jest to organizacja pośrednicząca pomiędzy organizacjami wysyłającymi a organizacjami goszczącymi, gdzie odbywać się będą wizyty profesjonalne. Usługi wymienione w opisie przedmotu zamówienia zapisane są w programie sektorowym Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie - tytuł projektu - Hiszpańskie metody pracy, do realizacji przez wymienioną organizację i Zamawiający nie ma wpływu na to przy realizacji projektu. Organizacja ESMOVIA jako partner została wskazana we wniosku projektu Hiszpańskie metody pracy i została zaakceptowana przez Narodową Agencję DG Edukacja i Kultura Program Uczenie się przez całe życie. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane moga być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Organizacja wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci, tytuł projektu - Hiszpańskie metody pracy, dla osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób - mieszkańców Powiatu Brzeskiego, w wszczególności osób długotrwale bezrobotnych i/lub niepełnosprawnych.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ESMOVIA (Sistema Practices s.I.), C/San Vicente Martir, 35, pta 10, Valencia, kraj/woj. Hiszpania.

Nazwa dokumentu: 30.08.2011 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-08-30 13:46:23
Data udostępnienia informacji: 2011-08-30 13:46:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-30 13:49:22

Wersja do wydruku...

corner   corner