logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 11.03.2009 r.
PP- 3411 - 01/09
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w
przepisach wydawanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Armii Krajowej 32
49 – 300 Brzeg
tel. 077/ 4441390-92; fax. 077/ 4441390-92
 
Ogłasza przetarg  nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie:
Zadanie nr 1 „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych” – I grupa x12 osób.
Zadanie nr 2 „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego” – II grupa x 12 osób.
 
Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 80530000 – 8 – Usługi Szkolenia Zawodowego.
 
1.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2.Termin realizacji zamówienia:
I grupa – „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”- 8 tygodni.
II grupa- „Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego”-
11 tygodni.
1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)      Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - Pkt. 8.1.2. SIWZ
2)       Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Pkt. 8.1.2. SIWZ
3)      Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Pkt. 8.1.2. SIWZ
4)      Oferta obejmuje całość zamówienia i nie modyfikuje zakresu przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w SIWZ - Pkt. 8.1.1. SIWZ
5)      Wykonawca podpisze umowę zgodną z niniejszą SIWZ, a także zgodną z ofertą - Pkt. 8.1.1. SIWZ
6)      Oferta jest przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ - Oferta
7)      Wykonawca posiada uprawnienia i zezwolenie na prowadzenie tego typu szkolenia wydane przez właściwy organ - Pkt. 8.1.9 SIWZ
8)      Oferta jest dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzona informacjami zawartymi w punkcie „Składanie ofert” - Oferta
9)      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert - Pkt. 8.1.1. SIWZ
2.      Wadium nie jest wymagane.
3.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria (1% = 1 pkt. ) :
A.    Cena zadania-koszt szkolenia 1 osoby   -50 pkt.
B.     Kwalifikacje kadry dydaktycznej  -30 pkt.
C.     Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca  -20 pkt.
 
                                        
4.      Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 w pokoju nr 29, a także otrzymać drogą elektroniczną ze strony BIP Powiatowego Urzędu Pracy, lub pocztą po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o jej wydanie. Formularz jest bezpłatny.
5.      Adres strony BIP, na której zamieszczona została specyfikacja:
pup.brzeg.sisco.info/
6.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7.      Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8.      Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
9.      Oferty należy składać do dnia 20.03.2009 r. do godz.  10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 16 ( I piętro).
10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2009r o godz. 10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32 (II piętro, pok. 21.)
11. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
 
Ogłoszenie to zostało zamieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ......................
 
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
Zbigniew Kłaczek
  
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
Osoba, która wytworzyła informację: Romualda Kroczak
Osoba, która odpowiada za treść: Romualda Kroczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-03-11 08:22:13
Data udostępnienia informacji: 2009-03-11 08:22:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-19 15:05:03

Wersja do wydruku...

corner   corner