logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                Brzeg, dnia 11.03.2009r.

Ul. Armii Krajowej 32

49-300 Brzeg

 

Znak sprawy: PP - 3411 - 01/09

 

 

1. Zadanie nr 1

,, Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”-

(I grupa x 12 osób)

2. Zadanie nr 2

,,Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego”

(II grupa x 12 osób)

 

 

 

CPV: 80530000 – 8 Usługi szkolenia zawodowego

 

 

Brzeg 2009

 

Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Warunki ogólne zamówienia

2. Osoby

 

uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

6. Terminy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lu

b dokumentów

10. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych

11. Wymagania dotyczące wadium.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

14. Opis sposobu obliczenia ceny

15. Opis kryteriów, którymi z

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

amawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18. Istotne postanowienia umowy

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

20. Lista załączników

 

 Warunki

  ogólne zamówienia:

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

  Ulica Armii Krajowej 32

  49-300 0 Brzeg

  telefon / fax: (077) 4441390- 2

  e- mail:

  NIP: 747 – 12- 24-978

  REGON: 531596705

  opbr@praca.gov.pl

  1.2.Numer zamówienia publicznego:

  Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

  PP 3411 – 01 / 09.

  Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten

  znak.

   

  1.3. Tryb zamówienia publicznego

  Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

  nieograniczonego na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

  zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) zwanej dalej

  ustawą.

   1. Informacje uzupełniające

  1.5.Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej ,,SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie do celów przygotowania ofert i w żadnym przypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

   1. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ,,ustawa”, bez określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)
   2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział.
   • Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

   Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

   • w zakresie procedury postępowania

   Bogusława Baczyńska (077) 4441390- 2 wew. 41

   • w zakresie spraw merytorycznych

   Romualda Kroczak (077) 44441390-2 wew. 59

   Informacji udziela się w godz. 8:00 – 15:00.

    

    

    

    • Opis przedmiotu zamówienia

    3.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

    ,,Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych” oraz ,, Opiekunka osób starszych

    i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego” dla osób bezrobotnych

    zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu. Szkoleniem zostanie

    objętych 24 osoby bezrobotne, w dwóch 12- osobowych grupach: Zadanie nr 1

    ,,Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych” - I grupa oraz Zadanie nr 2

    ,, Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego” .

    - II grupa

    Zadanie nr 1 i zadanie nr 2 będą realizowane w dwóch odrębnych grupach.

     

     

    3.2. Cel szkolenia i syntetyczny opis zawodu.zapoznanie z problemami psycho- fizycznymi człowieka w

    Celem szkolenia jest

     

    tok prawidłowego funkcjonowania oraz rozpoznawanie uświadomionych i

    nieuświadomionych potrzeb człowieka w wieku podeszłym, motywowanie go do

    dbania o higienę osobistą i o czystość. Istotnym działem szkolenia jest nauka

    związana z nabyciem umiejętności oceniania sytuacji zdrowotnej podopiecznego w

    zakresie zastosowania rehabilitacji we własnym domu, a także w innych

    placówkach świadczących usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

    Opiekunka osób starszych winna w sposób przyjacielski i serdeczny troszczyć się o

    powierzoną jej starszą osobę, o jej dobre samopoczucie i być pomocną w jej

    codziennym życiu.

    Opis zawodu.

     

    zapewnieniem bezpieczeństwa i zaspokojeniem podstawowych potrzeb osób

    powierzonych opiece. Opieka sprawowana jest nad osobami dorosłymi, cierpiącymi i

    niepełnosprawnymi, niezaradnymi, starymi itp. Stroną zatrudniającą jest rodzina lub

    opiekun prawny, którzy sami nie są w stanie poświęcić odpowiedniego czasu na opiekę.

    Zadania zawodowe opiekunki obejmują dbanie o higienę osobistą podopiecznych, którym

    zwykle należy pomóc przy myciu, kąpieli i ubieraniu.

    Opiekunka utrzymuje w czystości bieliznę osobistą i pościelową, przygotowuje i podaje

    posiłki zgodnie z zaleceniami żywieniowymi i dietetycznymi, w razie potrzeby karmi

    podopiecznego. Do obowiązków opiekunki należy podawanie doustne leków zgodnie z

    zaleceniem lekarza i kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania. Opiekunka dba

    również o aktywne spędzanie czasu przez podopiecznego- organizuje spacery i zajęcia

    rekreacyjne stosownie do jego możliwości.

     

    3.3. Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznychZajęcia teoretyczno - praktyczne muszą być prowadzone na terenie miasta Brzeg.

     

    Zajęcia praktyczne (praktyka) mogą być prowadzone na terenie powiatu brzeskiego,

    np. w Domach Stałej Opieki, Zakładach Rehabilitacyjno - Leczniczych,

    Hospicjach, Domach Spokojnej Starości, Domach Pomocy Społecznej. W takiej sytuacji

    Wykonawca zobowiązuje się dowozić uczestników szkolenia do miejsca praktyki na

    własny koszt.

     

     

    szkolonych).

    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 r. nr 25 poz. 191 z późn. zm.

    Koszt badań i Książeczki Zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych winny być ujęte w cenie oferty.

     

     

    • wykształceniem wyższym z zakresu medycyny (wykwalifikowana kadra pielęgniarsko- lekarska), czyli osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne i zawodowe związane z tematyką szkolenia.
    • wiedza i doświadczenie z zakresu geriatrii, rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych
    • bardzo dobre kontakty interpersonalne oraz wysoka kultura osobista.

    3.6. Wykonawca winien zapewnić, iż: w grupie II prowadzone będą zajęcia z języka

    3.7. Zajęcia mają odbywać się w profesjonalnie przygotowanych salach: sale fantomowe ( sale o warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych warunków

    -

    opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi wyposażone w: fantom dorosłego

    człowieka, łóżka szpitalne, sprzęt i zestawy do wykonywania różnych zabiegów

    pielęgnacyjnych i higienicznych),

    • sale seminaryjne z wyposażeniem multimedialnym, w tym:
    • aparaturę audiowizualną,
    • kserokopiarkę,
    • rzutnik pisma,
    • tablicę flipchart, tablica naścienna lub tablica informacyjna ( foliowo-magnetyczna)
    • biurka i krzesła

    Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny odbywać się oddzielnie.

     

    Wykonawca podczas szkolenia zapewni prawidłowe warunki pracy zgodnie z

    przepisami BHP i p.poż.

     

    3.8. Wykonawca winien zapewnić dla uczestników szkolenia:

    - zbindowany skrypt lub książkę,

    - materiały kancelaryjne,

    - materiały do zajęć praktycznych,

    - odzież i obuwie ochronne,

    - środki dydaktyczne,

    - inne materiały zgodne z preliminarzem kosztów wg załącznika nr 2 i 2a załączonego

     

    do oferty,

    • zimne i gorące napoje oraz poczęstunek (kanapki) dla osób zamieszkałych poza

    miejscem szkolenia.

     

    3.9. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do

    zorganizowania egzaminu wewnętrznego ze zdobytej wiedzy oraz wydania . Uczestnicy szkolenia winni

    dokumentu stwierdzającego ukończenie szkolenia

    otrzymać: ,, Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia”, zgodnie z §6 rozporządzenia

    Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania

    przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowej w formach

    pozaszkolnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).

     

    3.10.Wykonawca nie ubezpiecza uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych

    wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z

    powrotem.

     

     

    3.11. Osoby rozpoczynające szkolenie w terminie późniejszym z powodów uzasadnionych

    rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić te osoby na własny koszt w

    zakresie już przerobionego materiału.

     

    3.12. Warunki szczegółowe wykonania zamówienia:

     

    Zadanie numer 1 (grupa I):

    Wymagany czas trwania szkolenia na jednego kursanta ogółem 240 godzin w części

    teoretycznej i praktycznej z zakresu tematyki medycznej.

     

    Zadanie numer 2 (grupa II):

    Wymagany czas trwania szkolenia na jednego kursanta ogółem 240 godzin w części

    teoretycznej i praktycznej z zakresu tematyki medycznej oraz 90 godzin zajęć z

    elementami języka niemieckiego.

     

    Zakres tematyczny szkolenia dla obu grup w części teoretycznej i praktycznej z zakresu tematyki medycznej musi obejmować:

    80 godzin zajęć teoretycznych,

    160 godzin zajęć praktycznych, w tym: 80 godzin w placówkach specjalistycznych.

    Tematyka szkolenia powinna zawierać m.in.:

    - wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno- higienicznych (pielęgnacja ran

    przewlekłych, pielęgnacja chorego leżącego w łóżku itp.),

    - czuwanie nad prawidłowym odżywianiem osób starszych i

    niepełnosprawnych,

    - rozwiązywanie problemów zdrowotnych wieku geriatrycznego,

    - udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia osoby starszej,

    niepełnosprawnej, reanimacja,

    - umiejętność prawidłowej opieki i zagospodarowania wolnego czasu (terapia

    zajęciowa, stymulacja psychologiczna),

    - współpraca z podopiecznym i jego rodziną,

    - rozpoznawanie, klasyfikacja i eliminowanie czynników i sytuacji

    zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu podopiecznego,

    - zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

    podczas opieki nad osobą starsza i niepełnosprawną.

    Zajęcia praktyczne - praktyka

    przeprowadzona winna być również na terenie powiatu brzeskiego w placówkach specjalistycznych, takich jak : Domy Stałej Opieki, Rehabilitacyjno - Lecznicze, Hospicja, Domy Spokojnej Starości, Domy

     

    Pomocy Społecznej w wymiarze 80 godzin zegarowych na jedną osobę szkoloną.

     

    uczestnikiem kursu.

    Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia praktyki w co najmniej w dwóch

    specjalistycznych placówkach. Każdy z uczestników kursu odbędzie praktykę

    (80godzin) w każdej z dwóch placówek specjalistycznych.

      • Język obcy:
      dla II grupy szkolenia język niemiecki wyniesie 90 godzin zegarowych (zakres skoordynowany z tematyką kursu). Moduł powinien zawierać m. in. zwroty z zakresu: przedstawiania się, podstawowej komunikacji z chorym i jego rodziną, lekarzem i słownictwa medycznego ( leki, choroby, dolegliwości).

    Osoba kończąca szkolenie językowe winna posiadać umiejętność komunikowania się w stopniu podstawowym z podopiecznym, jego rodziną i lekarzem.

    Podczas realizacji szkolenia dla II grupy w zakresie nauczania elementów języka niemieckiego winny być wykorzystane dodatkowe materiały dydaktyczne takie jak: płyty CD, audio, materiały zawierające interaktywne ćwiczenia, płyty DVD, technologie informacyjne- korzystanie ze stron www przygotowanych dla potrzeb konkretnych podręczników oraz rzutniki i słowniki.

    Szkolenie winno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie

    nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.

    Godzina oznacza godzinę zegarową tj. 60 minut.

    Zajęcia winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy

    godzinami 8:00- 15:00.

    Okres realizacji szkolenia dla grupy I wynosi 8 pełnych tygodni, a dla grupy II

    wyniesie 11 pełnych tygodni.

     

    4. Opis części zamówienia-jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

    Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

     

    5. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych

     

    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

     

    6.Terminy

     

    6.1. Terminy i tryb udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

     

    6.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

     

    6.1.2 Zamawiający winien niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie mniej niż 7 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej. Adres poczty elektronicznej (e-mail): opbr@praca.gov.pl

     

    6.1.3 Sposób przekazywania informacji określa pkt. 9 SIWZ.

     

    6.2. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych przez Zamawiającego.

    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej.

     

    6.3. Termin składania ofert

    Ofertę należy złożyć do dnia 20.03. 2009r. do godz. 10:00 w pok.16

    (I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).

    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

     

    6.4. Termin otwarcia ofert

    Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.03.2009r.

    o godz.10:15 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy

    ul. Armii Krajowej 32 (pok.21, II piętro).

     

    6.5. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert-jak w pkt. 6.3.

     

    6.6. Termin wykonania zamówienia:

    Wymagany termin realizacji zamówienia:

      

    1. I grupa ( “Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”),

      

     - po zawarciu umowy do 8 tygodni

      

    2. II grupa ( “Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka

      

    obcego”),

    Niezwłocznie po zakończeniu szkolenia pierwszej grupy. Dokładny termin realizacji zostanie ustalony co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, czas jego trwania - 11 tygodni.

     

    6.7. Termin podpisania umowy

    Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

     

    7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

    Lp.

    Warunki do spełnienia przez wykonawcę

    Wymagane dokumenty

     

    Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

    Pkt. 8.1.2. SIWZ

     

    Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

    Pkt. 8.1.2. SIWZ

     

    Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

    Pkt. 8.1.2. SIWZ

     

    Oferta obejmuje całość zamówienia i nie modyfikuje zakresu przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w SIWZ

    Pkt. 8.1.1. SIWZ

     

    Wykonawca podpisze umowę zgodną z niniejszą SIWZ, a także zgodną z ofertą

    Pkt. 8.1.1. SIWZ

     

    Oferta jest przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ

    Oferta

     

    Wykonawca posiada uprawnienia i zezwolenie na prowadzenie tego typu szkolenia wydane przez właściwy organ.

    Pkt. 8.1.9 SIZW

     

    Oferta jest dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzona informacjami zawartymi w punkcie “Składanie ofert”

    Oferta

     

    Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

    Pkt. 8.1.1. SIWZ

     

    oceny spełniania tych warunków.

     

     

     

     

    Oferty Wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami zawartymi w niniejszej SIWZ.

     

    8. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

     

    8.1.Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

    8.1.1. Wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru).

    8.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik

    nr 1 do oferty) oraz Oświadczenie o nie podleganiu z wykluczenia na podstawie art. 24

    ust. 1 i 2 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 1a do oferty).

    8.13. Preliminarz kosztów (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 i 2a do oferty)

    8.1.4. Szczegółowy program szkolenia oraz adres miejsca szkolenia

    Program szkolenia winien być zgodny z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki

    z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe

    wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

    (Dz.U. z 2006r. Nr 31, poz. 216).

    Program nauczania każdej formy winien zawierać:

    - nazwę formy kształcenia

    - czas trwania i sposób jej organizacji

    - wymagania wstępne dla uczestników

    - cele kształcenia

    - plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz jej wymiar

    - treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych

    - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i zajęć dydaktycznych

      

    • sposób sprawdzania efektów kształcenia

      

     

    Adres miejsca szkolenia

    8.1.5. Wykaz niezbędnych środków oraz przyborów jakimi dysponuje Wykonawca ( wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do oferty)

    8.1.6. Wykaz osób i podmiotów wykonujących zamówienie (wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do oferty)

    Wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, wykształcenia, kwalifikacji w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

    8.1.7. Wykaz materiałów przeznaczonych do prowadzenia zajęć praktycznych (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do oferty)

    8.1.8. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej – dla osób prowadzących działalność gospodarczą wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

    8.1.9. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

    8.1.10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie pełnomocnictwa

    8.1.11. Pełnomocnictwo- w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres pełnomocnictwa i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę

     

    8.2. Forma składanych dokumentów

    Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty maja być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605), dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

     

     

    9.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

     

    Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 PZP, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

     

    9.1. Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;

     

    9.2. Faksem (numer faksu (077) 4441390-2): w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności)

     

    9.3. Drogą elektroniczną - adres strony BIP zamawiającego http://pup.brzeg.sisco.info:

      

    1. ze strony Wykonawcy - tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji

      

     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z

     treścią pism skierowanych do Wykonawców;

      

      

    2. ze strony Zamawiającego - w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji

      

    Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do

    Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego http://pup.brzeg.sisco.info.

     

    10.Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych

    .

     

    10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

     

    10.2. Zamawiający winien niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 7 dni przed terminem składani ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej.

     

    10.3. Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w zakresie spraw proceduralnych: Bogusława Baczyńska,

    - w zakresie przedmiotu zamówienia: Romualda Kroczak

    tel. /077/ 444 13 90 do 92

    Informacji udziela się w godz. 8.00-15.00.

     

    10. 4. Sposób przekazywania informacji określa pkt.9 niniejszej specyfikacji.

     

     

    11. Wymagania dotyczące wadium

    Wadium nie jest wymagane.

     

     

    12. Opis sposobu przygotowywania ofert

     

    Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

    12.1. Ofertę stanowi druk “Oferta” z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

    12.2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ (załączniki winny być złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorach druków).

    12.3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w formularzu oferty i w załącznikach do oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy oferenta, należy wpisać “NIE DOTYCZY”.

    12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej

    ( zapewniającej pełną czytelność jej treści, bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka).

    12.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert.

    12.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na zadanie (art. 82 ust. 1 ustawy).

    12.7. Oferta musi być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opatrzona informacjami zawartymi w punkcie “Składanie ofert”.

    12.8. Oferta musi obejmować całość zamówienia w poszczególnych jego zadaniach i nie może modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego w SIWZ.

    12.9. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

     

     

    13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

    13. 1. Składanie ofert

    Ofertę należy złożyć (przesłać) w zamkniętej kopercie w pok. Nr 16 (I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

     

    Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

     

     

    x--------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

    “Nazwa wykonawcy, adres”

     

    Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

     

    ul. Armii Krajowej 32,

    49-300 Brzeg”

     

    “Oferta na przeprowadzenie szkolenia: Zadanie nr 1 “Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych”, Zadanie nr 2- ,,Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka obcego” -

     

     

    NIE OTWIERAĆ PRZED < 20.03.2009r. godz.10:15>

    x------------------------------------------------------------------------------------------------------------x-

     

     

    Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2009r. o godz. 10:00

    Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84 ust. 2 ustawy).

     

    13.2. Otwarcie ofert

    13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03. 2009r. r. o godz.10.15. w siedzibie

    Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

    13.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

    13.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    13.2.4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz ceny.

    13.2.5. Informacje, o których mowa w pkt. 4, zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

     

     

    14.Opis sposobu obliczenia ceny

     

    14.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje.

    14.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

    14.3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie będzie podlegała zmianie przez okres ważności oferty.

    14.4 Cena może być tylko jedna.

    15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

    15.1. Kryteria oceny ofert

     

    O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria (1% = 1 pkt.):

    A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby - 50 pkt.

    B . Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 30 pkt.

    C .Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca - 20 pkt.

    Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

     

    Won = An + Bn + Cn

     

    Won – wskaźnik oferty “n”

    przy czym poszczególne składniki ocen będą obliczane w następujący sposób:

     

    A. Cena szkolenia – koszt szkolenia jednej osoby

     

    An – liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową, gdzie:

     

    An = najniższy koszt usługi wśród złożonych ofert x 50 pkt.

    Koszt usługi wykonawcy “n”

    B. Kwalifikacje kadry dydaktycznej

     

    Bn = suma liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową , gdzie:

    Bn = 0 -30 pkt. za wysoko kwalifikowaną kadrę dydaktyczną z doświadczeniem w nauczaniu o takiej lub podobnej tematyce.

     

    C. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca

     

    Cn

    Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

     

    15.2. Ocena ofert

    Ocena ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych.

    Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy).

    Zamawiający poprawia w ofercie:

       

     • oczywiste omyłki pisarskie,

       

     • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, dokonanych poprawek,

       

     • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

       

    - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

    W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od wykonawców. Określi zatem oferty, które zostaną odrzucone i czy postępowanie musi być unieważnione.

    W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią postawione warunki komisja dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.

    Informację o wyborze ofert (zawierającą nazwę i adres zwycięzcy przetargu oraz proponowaną przez niego cenę) zamawiający prześle wszystkim wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz zamieści na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

     

    15.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

    a/ jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

    b/ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

    c/ zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

    d/ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    e/zawiera błędy w obliczeniu ceny,

    f/ w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

    g/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

     

    16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

    16.1.

    16.2.

    16.3.

     

    17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

     

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bieżącej w zakresie:

      

    • przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia,

      

      

    • prowadzenia dzienników i tematyki zajęć w nich zawartej, zgodnie z programem

      

      

    • nauczania przedstawionym w ofercie

      

      

    • materiałów dydaktycznych i sprzętu, które zapewnia instytucja szkoleniowa uczestnikom i ich zgodności z przedstawionymi w ofercie,

      

      

    • uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach.

      

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w ocenie końcowej osób szkolonych.

     

    18. Istotne postanowienia umowy:

     

    Treść umowy stanowią załączniki do SIWZ:

    Nr 1 dla Zadania nr 1 oraz Nr 1a dla Zadania nr 2

    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

    a)zmiana umowy jest korzystna lub obojętna z punktu widzenia Zamawiającego lub

    b)zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

     

    19. Środki ochrony prawnej.

    Wykonawcy, któremu interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w Dziale VI (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.).

    Zgodnie z art.180 ust.2 ustawy protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. W przypadku, kiedy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy– termin ten wynosi 7 dni. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

    W oparciu o art.180 ust.3 ustawy protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

    W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

    Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

    Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jego wniesienie.

     

     

    Uwaga:

    Zamawiający informuje, że wniesienie protestu w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie protestu w innej formie będzie nieskuteczne.

    W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

    Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania, do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym, do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 Pzp, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

    Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym, nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

    W związku z wartością przedmiotu zamówienia w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące odwołań i skarg

     

     

    20. Lista załączników

    1) Wzór umowy – załącznik Nr 1 oraz nr 1a do SIWZ.

    2) Wzór karty prowadzonych zajęć praktycznych - Załącznik Nr 2 i Nr 2a do SIWZ

    3) Formularz oferty wraz z załącznikami:

    -załącznik do oferty nr 1

    - załącznik do oferty nr 1a

    - załącznik do oferty nr 2

    - załącznik do oferty nr 2a

    - załącznik do oferty nr 3

    - załącznik do oferty nr 4

    - załącznik do oferty nr 5

    Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 16 stron.

     

     

    Sporządził: Zatwierdził:

    .

     

     

     

     

     

    Dopuszczalność zmiany umowy:

    W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która otrzymała największą liczbę punktów chyba, że upłynie termin związania ofertą.
    Przyjęcie niniejszych warunków jest jednoznaczne z przyjęciem umowy będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ,

     

    Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia i wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust,8 Uzp. w terminie nie krótszym niż 7 dni
    = 0 -20 pkt. za odpowiednie warunki lokalowe, sale wykładowe, materiały dydaktyczne, podręczniki, środki audiowizualne.

     

     

     

    zajęć teoretycznych, praktycznych oraz językowych należy podać w dokumentacji składanej wraz z ofertą.

     

     

     

     

    Przydziału do odbycia praktyki dokona Wykonawca w porozumieniu z

     

     

     

    niemieckiego – przez lektora z wykształceniem wyższym kierunkowym z uprawnieniami nauczycielskim.

    3.5. Wymagania dotyczące kadry: Część teoretyczno– praktyczną (zagadnienia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi) mają prowadzić co najmniej dwie osoby z:
    własny koszt badania sanitarno- epidemiologiczne (badania sanepidowskie osób
    3.4. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na
    Wykonywanie zawodu opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych wiąże się z
    podeszłym wieku, nabycia umiejętności diagnozowania dysfunkcji zakłócających

     

 • Zamawiający:

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

 

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

 

4. Opis części zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

na przeprowadzenie szkoleń zawodowych osób bezrobotnych

 

Kategorie szkoleń (zadań):

Nazwa dokumentu: 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
Osoba, która wytworzyła informację: Romualda Kroczak
Osoba, która odpowiada za treść: Romualda Kroczak
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-11 08:22:13
Data udostępnienia informacji: 2009-03-11 08:22:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-11 09:16:51

Wersja do wydruku...

corner   corner