logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      minus 2018 rok
         plus 23.01.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych IV"
         plus 26.02.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
         plus 06.04.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3"
         minus 27.04.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 4"
            minus 07.05.2018 - Informacja z otwarcia ofert
            minus 17.05.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 28.05.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Ogłoszenie nr 500119179-N-2018 z dnia 28-05-2018 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu: Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Brzeskim (IV)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551853-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53159670500000, ul. ul. Armii Krajowej  32, 49300   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4441390 do 2, e-mail informatyk@pup.brzeg.pl, faks 077 4441390 do 2.
Adres strony internetowej (url): http://pup.brzeg.sisco.info/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 4
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR-3411-4/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 8 Kucharz małej gastronomi 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie: Kucharz małej gastronomi. Szkolenie jest współfinansowane ze środków RPO WO i FP. 2. Planowana liczba osób do przeszkolenia: Szkoleniem zostanie objętych do 12 osób bezrobotnych, które będą wysłane grupowo. 3. Termin wykonania zamówienia: II-III kwartał 2018r. 4. Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne będą odbywały się na terenie Powiatu Brzeskiego. Zamawiający dopuszcza aby miejsce odbywania się zajęć praktycznych znajdowało się maksymalnie w odległości do 60 minut środkami komunikacji publicznej. 5. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania pracy w kuchni na stanowisku kucharza. Szkolenie zakończy się przystąpieniem uczestników do egzaminu czeladniczego na tytuł zawodowy w zawodzie kucharz małej gastronomii. 6. Przewidziana liczba godzin: Wymagana ilość godzin przypadających na uczestnika szkolenia: nie mniej niż 250 godzin, w tym zajęcia praktyczne minimum 150 godzin zegarowych. Szkolenie odbywać się powinno codziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie winno być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 7. Program szkolenia ma obejmować:  obróbka termiczna mięsa,  sporządzanie potraw z mięsa zwierząt rzeźnych i dziczyzny,  sporządzanie potraw z drobiu i dzikiego ptactwa,  sporządzanie potraw z ryb,  sporządzanie potraw z podrobów,  sporządzanie potraw z półmięsnych i jarskich,  sporządzanie sosów gorących,  przygotowanie deserów oraz napojów zimnych i gorących,  przygotowanie zakąsek,  sporządzanie potraw dietetycznych,  sporządzanie potraw z kuchni staropolskiej oraz kuchni innych narodów tj. francuskiej, rosyjskiej, włoskiej, węgierskiej, tureckiej,  sporządzanie potraw na przyjęcia okolicznościowe i inne imprezy specjalne,  dekorowanie potraw oraz odpowiednie ułożenie. Wykonawca zapewni program szkolenia na „kucharza małej gastronomii” uprawniający uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego. Wykonawca musi zapewnić praktyki w środowisku pracy dla kucharza w restauracji lub innych punktach gastronomicznych, gdzie będzie przebiegała prawidłowa realizacja szkolenia będącego przedmiotem zamówienia, pozwalająca na wykonanie wszystkich zagadnień zawartych w części praktycznej programu szkolenia. Uczestnicy szkolenia przystąpią do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu kucharza. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Izbą Rzemieślniczą terminu zorganizowania egzaminu czeladniczego. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia uczestnika szkolenia w odzież roboczą. Uczestnicy szkolenia, którzy zaliczą z wynikiem pozytywnym egzamin na kucharza małej gastronomii przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, otrzymają stosowne uprawnienia. Wykonawca musi potwierdzić wykonanie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych wraz z orzeczeniem lekarskim. 8. Absolwent kursu powinien posiadać:  świadectwo czeladnicze wraz z suplementem,  zaświadczenie o jego ukończeniu z logo zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WO,  aktualną książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych; Wykonawca (instytucja szkoleniowa) pokryje koszty badań sanitarno – epidemiologicznych oraz badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w styczności z żywnością zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2016 poz. 1866 z późn.zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych ”SOMAR” Spółka Cywilna
Email wykonawcy: biuro@somar-sc.pl
Adres pocztowy: ul. Grobli 12A
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45600
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
 

Ilość odwiedzin: 231
Nazwa dokumentu: 28.05.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 14:58:43
Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 14:58:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 15:00:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner