logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg: Operator maszyn sterowanych numerycznie
Numer ogłoszenia: 39546 - 2015; data zamieszczenia: 23.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Operator maszyn sterowanych numerycznie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkolenia zawodowego pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, współfinansowana w sposób następujący: Część I: do 3 osób bezrobotnych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. UWIERZ W SIEBIE poddz. 7.2.1. Część II: do 20 osób bezrobotnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) lub Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, metodą granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dot. wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna wykonanie bądź wykonywanie usług szkoleniowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wskaże miejsce szkolenia dostosowane ilością i jakością pomieszczeń oraz wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, a także zapewni każdemu uczestnikowi samodzielne miejsce do zajęć praktycznych. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi szkolenia poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że posiada kadrę: Wykładowcami szkolenia teoretycznego powinni być inżynierowie min. z dziedzin mechaniki automatyki, technologii procesów produkcji, planiści, informatycy lub technicy mechanicy, również osoby posiadające kwalifikacje instruktorów. Do prowadzenia zajęć teoretycznych z dziedzin pokrewnych np. z rysunku technicznego, bhp, elektrotechniki itp. dopuszcza się również osoby o innych kwalifikacjach. Zajęcia praktyczne powinny być prowadzone przez instruktora, który posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne mechaniczne, informatyczne z przygotowaniem pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów, metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni powyższy warunek gdy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP. Oceny spełnienia warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, metodą granicznego spełnia/nie spełnia.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

*wypełniony formularz oferty (wg załączonego wzoru - zał. nr 2 do SIWZ), *preliminarz kosztów (wg wzoru określonego w zał. nr 3a i 3b, oraz 4 do oferty), *szczegółowy program szkolenia, (wg wzoru określonego w zał. nr 8 do oferty), *Certyfikat Jakości Usług, jeśli Wykonawca posiada taki certyfikat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem), *Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - zgodnego z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622), *Oświadczenie o podwykonawstwie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 i 12 do oferty, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom. *Oświadczenie o powiązaniach osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (załącznik Nr 13 do oferty), *pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), *pełnomocnictwo - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadający dokument udzielonego zakresu pełnomocnictwa,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 60
2 - Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
3 - Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
4 - Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://pup.brzeg.sisco.info,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, w Sekretariacie, pok. Nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część I: finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. UWIERZ W SIEBIE poddz. 7.2.1..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Operator maszyn sterowanych numerycznie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: do 3 osób bezrobotnych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. UWIERZ W SIEBIE poddz. 7.2.1..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 60
2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Operator maszyn sterowanych numerycznie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: do 20 osób bezrobotnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) lub Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 60
2. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 19
3. Warunki lokalowe i sprzęt jakimi dysponuje Wykonawca - 19
4. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu Jakości Usług - 2

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Załączniki do pobrania: 2015-02-23 12:23:43 - Załączniki (1.10 MB)
2015-02-23 12:27:29 - Ogłoszenie (3.43 MB)

Nazwa dokumentu: 23.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2015-02-20 13:21:04
Data udostępnienia informacji: 2015-02-20 13:21:04
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 12:29:54

Wersja do wydruku...

corner   corner