logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg: Usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Numer ogłoszenia: 44538 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników, osób przyjmowanych do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów Wykonawczych. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w: a) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.). Część A. Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a) badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b) badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c) badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni, d) badań celowanych. 1. Badania wstępne wykonywane będą: a) kandydatom do pracy na stanowiskach obsługi - w liczbie około 5 osób, b) kandydatom do pracy dla osób do pracy przy komputerze - w liczbie około 13 osób. 2. Badania okresowe wykonywane będą: a) pracownikom na stanowiskach obsługi - w liczbie około 2, b) pracownikom do pracy przy komputerze - w liczbie około 41, 3. Badanie kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego, około 15 osobom. 4. Badania celowane wykonywane będą w miarę pojawiających się potrzeb. Część B. Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu (ok. 1 800 osób). Rodzaje badań: - badania wstępne lekarza medycyny pracy - w liczbie około 1 800 osób, - badania wstępne dla osób do pracy przy komputerze - w liczbie około 200 osób, - konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne), stwierdzające możliwość skierowania do odbycia stażu - w liczbie około 120 osób, - badania wstępne dla osób do pracy w hałasie - w liczbie około 200 osób, - badania wstępne dla osób do pracy na wysokościach - w liczbie około 200 osób. Osoby bezrobotne będą kierowane sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego. Część C. Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, w tym: 1. dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i przydatności do pracy: - badania ogólnolekarskie (ok. 500 osób), - badania specjalistyczne - badania wysokościowe (ok. 20 osób), - konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne), stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, w zależności od wymagań Wykonawcy (ok. 170 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. B (ok. 8 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. C (ok. 40 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. D (ok. 20 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. E (ok. 20 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. T (ok. 4 osób). - badania kierowców do świadectwa kwalifikacji zawodowej (kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego do kat. C lub D) - (ok. 100 osób), 2. przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): - badania ogólnolekarskie (ok. 120 osób), - konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne), stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań wykonawcy (ok. 120 osób). Inne badania, nie nazwane, niezbędne dla osoby bezrobotnej - na zasadzie refakturowania Zamawiającemu, co oznacza, że zostaną przeniesione na Zamawiającego po cenie zakupu zapłaconej przez Wykonawcę. Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez Zamawiającego. Skierowanie będzie zawierać: - określenie rodzaju badania profilaktycznego, które ma zostać wykonane, - w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska, zawierać będzie określenie stanowiska pracy, - w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, - informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarz medycyny pracy orzeknie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub szkolenia i wystawi na potwierdzenie stosowne zaświadczenie, które przekaże osobie badanej. Zamawiający oczekuje, że wszelkiego rodzaju badania i ewentualne konsultacje realizowane będą na terenie miasta Brzeg w miejscu, które Wykonawca wskaże w ofercie, po-między godzinami 9:00 a 13:00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie wyzna-cza w tym zakresie szczegółowego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 - załącznik nr 3 do SIWZ; 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 125, poz. 1317) - dot. części A, B, C postępowania; 6. Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności; 7. Jeżeli w postępowaniu występuje konsorcjum, Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych; 9. Formularz dotyczący podwykonawców z określeniem ich udziału w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający zaproponuje podpisanie stosownej umowy według załączonego projektu - załącznik nr 5 lub 6 do niniejszej SIWZ. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych w zakresie nie uregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 4. W przypadku wyczerpania limitu kwotowego, odpowiadającego cenie oferty Wykonawcy przed upływem terminu końca umowy, nastąpi wygaśnięcie umowy. 5. Zmiana miejsca wykonywania badań, gdy wynika ona z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od Wykonawcy będzie możliwa wyłącznie na terenie miasta Brzeg, na pisemny wniosek Wykonawcy z informacją o zmianie miejsca wykonywania badań po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, II piętro, pok. Nr 25..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 10:00, miejsce: miejsce: 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, I piętro - sekretariat, pok. Nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a) badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b) badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c) badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni, d) badań celowanych. 1. Badania wstępne wykonywane będą: a) kandydatom do pracy na stanowiskach obsługi - w liczbie około 5 osób, b) kandydatom do pracy dla osób do pracy przy komputerze - w liczbie około 13 osób. 2. Badania okresowe wykonywane będą: a) pracownikom na stanowiskach obsługi - w liczbie około 2, b) pracownikom do pracy przy komputerze - w liczbie około 41, 3. Badanie kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami Zamawiającego, około 15 osobom. 4. Badania celowane wykonywane będą w miarę pojawiających się potrzeb..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu (ok. 1 800 osób). Rodzaje badań: - badania wstępne lekarza medycyny pracy - w liczbie około 1 800 osób, - badania wstępne dla osób do pracy przy komputerze - w liczbie około 200 osób, - konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne), stwierdzające możliwość skierowania do odbycia stażu - w liczbie około 120 osób, - badania wstępne dla osób do pracy w hałasie - w liczbie około 200 osób, - badania wstępne dla osób do pracy na wysokościach - w liczbie około 200 osób. Osoby bezrobotne będą kierowane sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usług organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, w tym: 1. dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i przydatności do pracy: - badania ogólnolekarskie (ok. 500 osób), - badania specjalistyczne - badania wysokościowe (ok. 20 osób), - konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne), stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu, w zależności od wymagań Wykonawcy (ok. 170 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. B (ok. 8 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. C (ok. 40 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. D (ok. 20 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. E (ok. 20 osób), - badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. T (ok. 4 osób). - badania kierowców do świadectwa kwalifikacji zawodowej (kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego do kat. C lub D) - (ok. 100 osób), 2. przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): - badania ogólnolekarskie (ok. 120 osób), - konsultacje specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne), stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań wykonawcy (ok. 120 osób). Inne badania, nie nazwane, niezbędne dla osoby bezrobotnej - na zasadzie refakturowania Zamawiającemu, co oznacza, że zostaną przeniesione na Zamawiającego po cenie zakupu zapłaconej przez Wykonawcę..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

Załączniki do pobrania: 2012-02-14 14:36:45 - Załączniki do przetargu w formacie DOC (103.89 kB)
2012-02-14 14:37:17 - Załączniki do przetargu w formacie PDF (387.43 kB)

Nazwa dokumentu: 14.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-02-06 13:45:13
Data udostępnienia informacji: 2012-02-06 13:45:13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-14 14:37:55

Wersja do wydruku...

corner   corner