logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 


 

Brzeg: Usługi w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników PUP w Brzegu. Usługi polegające na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Usługi zdrowotne dla bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic.
Numer ogłoszenia: 51354 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4441390 do 2, faks 077 4441390 do 2.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.brzeg.sisco.info/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników PUP w Brzegu. Usługi polegające na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Usługi zdrowotne dla bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników, osób przyjmowanych do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w: a) ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.); b) rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.); c) rozporządzeniu MZ z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005r. Nr 69 poz. 622 z późn. zm.). Wykonawca winien dysponować co najmniej dwiema osobami wykonującymi zawód lekarza medycyny pracy, dotyczy sytuacji, gdy z przyczyn losowych nie ma możliwości świadczenia usług osobiście przez Wykonawcę, by nie dopuścić do przerw w realizacji usług zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Część A. Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a)badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b)badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c)badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni. 1.Badania wstępne wykonywane będą: a)kandydatom na pracowników - w liczbie około 18 osób. 2.Badania okresowe wykonywane będą: a)pracownikom - w liczbie około 36 b)pracownikom na stanowisku kierowniczym (w tym pakiecie zostaną także badania EKG oraz badanie poziomu cholesterolu) - w liczbie około 7. 3.Badania kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami zamawiającego, około 13 osobom. 4.Zamawiający zastrzega, że ilości badań określone powyżej stanowią jedynie przewidywania zamawiającego. Poszczególne ilości zlecanych badań mogą się nieco różnić. Pracownicy i kandydaci do pracy będą kierowani sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Część B. Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu (ok. 2 950 osób). Rodzaje badań: -badania wstępne lekarza medycyny pracy, -badania wstępne dla osób do pracy przy komputerze, -badania specjalistyczne, -badania wstępne dla osób do pracy w hałasie, -badania wstępne dla osób do pracy na wysokościach, -badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań na nosicielstwo. Osoby bezrobotne będą kierowane sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego. Część C. Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, w tym: 1.dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i przydatności do pracy -badania ogólne (ok. 500 osób), -badania wysokościowe (ok. 40 osób), -badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań na nosicielstwo (ok. 30 osób), -badania specjalistyczne stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu w zależności od wymagań wykonawcy (ok. 150 osób), -badania świadectwo kwalifikacji kierowców (ok. 200 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. B (ok. 20 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. C (ok. 80 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. D (ok. 40 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. E (ok. 60 osób), 2.przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) -badania ogólne (ok. 120 osób), -badania specjalistyczne stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań wykonawcy (ok. 120 osób). Część D. Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia stwierdzającego istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic. Usługi przeprowadzi specjalista - psycholog uprawniony do wykonania badań psychologicznych stwierdzając możliwość skierowania do uczestniczenia w szkoleniu kierowców i operatorów wózków widłowych suwnic, żurawi w zależności od wymagań Wykonawcy w tym: -badanie psychologiczne kierowców (ok. 200 os.), -badania psychologiczne operatorów wózków widłowych, żurawi i suwnic (ok. 30 os.), Wykonawca realizujący usługi psychologiczne winien posiadać warunki i uprawniania określone w rozporządzeniu MZ z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005r. Nr 69 poz. 622 z późn. zm.). Badania profilaktyczne przeprowadzane będą na podstawie skierowania wydanego przez zamawiającego. Skierowanie będzie zawierać: -określenie rodzaju badania profilaktycznego, które ma zostać wykonane, -w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska, zawierać będzie określenie stanowiska pracy, -w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, -informacje o występowaniu na danym stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarz medycyny pracy orzeknie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku lub szkolenia i wystawi na potwierdzenie stosowne zaświadczenie, które przekaże: osobie badanej, i pracodawcy, tj. Zamawiającemu. Zamawiający oczekuje, że wszelkiego rodzaju badania i ewentualne konsultacje realizo-wane będą w jednym i tym samym miejscu, które wykonawca wskaże w ofercie. Ponadto, zamawiający wymaga, aby czas dojazdu z siedziby zamawiającego do miejsca, w którym wykonywane będą powyższe czynności nie przekroczył 60 minut w obie strony pomiędzy godzinami 8:00 a 13:00..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.14.70.00-1, 85.12.11.00-4, 85.14.80.00-8, 85.14.50.00-7, 85.15.00.00-5, 85.12.12.70-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować medycznym laboratorium diagnostycznym wykonującym badania materiału biologicznego, działającym na zasadach określonych w ustawie z dn. 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144 poz. 1529 z późn. zm.)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami wykonującymi zawód lekarza w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, które dokonały zgłoszenia podjęcia działalności lekarza w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi we właściwym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy - tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.). Wykonawca dysponuje lub może dysponować co najmniej jednym specjalistą z zakresu psychologii posiadającym uprawnienia (rozporządzenie MZ z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005r. Nr 69 poz. 622 z późn. zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest także wykazanie przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia go z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ; 3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 -załącznik nr 3 do SIWZ; 4.Aktualny odpis z KRS lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Zaświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. nr 125, poz. 1317); 6.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 7.Jeżeli w postępowaniu występuje konsorcjum, Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 8.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w punkcie IV.3.a) SIWZ - załącznik nr 4 do SIWZ; 9.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonym w punkcie IV.3.b) oraz IV.3.c) SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ; 10.Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargo- wych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych; 11.Formularz dotyczący podwykonawców z określeniem ich udziału w wykonywaniu za-mówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W przypadku wybrania Państwa oferty Zamawiający zaproponuje podpisanie stosownej umowy według załączonego projektu - załącznik nr 7, 8 lub 9 do niniejszej SIWZ. 2.Do umów w sprawach zamówień publicznych w zakresie nie uregulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji umowy w przypadku wystą-pienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji. 4.W przypadku wyczerpania limitu kwotowego, odpowiadającego cenie oferty Wykonawcy przed upływem terminu końca umowy, nastąpi wygaśnięcie umowy. 5.Zmiana w Wykazie osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, gdy wynika ona z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od Wykonawcy. Ponadto osoby wyznaczone w ramach zmiany do realizacji zamówienia muszą posiadać wy-kształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie równe lub większe od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby lub osób wyszczególnionych w ofercie. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną zgodę od Zamawiającego, występując do niego z informacją o zmianie osób realizujących szkolenie. 6.Zmiana miejsca badań, gdy wynika ona z przyczyn losowych, całkowicie niezależnych od Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną zgodę od Zamawiającego, występując do niego z informacją o zmianie miejsca wykonywania badań.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część A. Przeprowadzanie badań profilaktycznych polegać będzie na realizowaniu: a)badań wstępnych, którym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, b)badań okresowych, którym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, c)badań kontrolnych, którym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała ponad 30 dni. 1.Badania wstępne wykonywane będą: a)kandydatom na pracowników - w liczbie około 18 osób. 2.Badania okresowe wykonywane będą: a)pracownikom - w liczbie około 36 b)pracownikom na stanowisku kierowniczym (w tym pakiecie zostaną także badania EKG oraz badanie poziomu cholesterolu) - w liczbie około 7. 3.Badania kontrolne wykonane zostanie, zgodnie z przewidywaniami zamawiającego, około 13 osobom. 4.Zamawiający zastrzega, że ilości badań określone powyżej stanowią jedynie przewidywania zamawiającego. Poszczególne ilości zlecanych badań mogą się nieco różnić. Pracownicy i kandydaci do pracy będą kierowani sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.14.70.00-1, 85.14.80.00-8, 85.14.50.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu (ok. 2 950 osób). Rodzaje badań: -badania wstępne lekarza medycyny pracy, -badania wstępne dla osób do pracy przy komputerze, -badania specjalistyczne, -badania wstępne dla osób do pracy w hałasie, -badania wstępne dla osób do pracy na wysokościach, -badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań na nosicielstwo. Osoby bezrobotne będą kierowane sukcesywnie, zależnie od potrzeb Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.11.00-4, 85.14.50.00-7, 85.14.80.00-8, 85.15.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, w tym: 1.dopuszczających do uczestnictwa bezrobotnych i poszukujących pracy w szkoleniach i przydatności do pracy -badania ogólne (ok. 500 osób), -badania wysokościowe (ok. 40 osób), -badania lekarskie sanitarno-epidemiologiczne wykonywane po przeprowadzeniu badań na nosicielstwo (ok. 30 osób), -badania specjalistyczne stwierdzające możliwość skierowania do uczestnictwa w szkoleniu w zależności od wymagań wykonawcy (ok. 150 osób), -badania świadectwo kwalifikacji kierowców (ok. 200 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. B (ok. 20 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. C (ok. 80 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. D (ok. 40 osób), -badanie kierowców z wydaniem orzeczenia kat. E (ok. 60 osób), 2.przydatności zawodowej do pracy i zawodu dla bezrobotnych i poszukujących pracy (badania lekarskie dotyczące wydania opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu - art. 38 ust. 1 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) -badania ogólne (ok. 120 osób), -badania specjalistyczne stwierdzające przydatność zawodową do pracy i zawodu w zależności od wymagań wykonawcy (ok. 120 osób)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.14.50.00-7, 85.14.80.00-8, 85.15.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia stwierdzającego istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi przeprowadzi specjalista - psycholog uprawniony do wykonania badań psychologicznych stwierdzając możliwość skierowania do uczestniczenia w szkoleniu kierowców i operatorów wózków widłowych suwnic, żurawi w zależności od wymagań Wykonawcy w tym: -badanie psychologiczne kierowców (ok. 200 os.), -badania psychologiczne operatorów wózków widłowych, żurawi i suwnic (ok. 30 os.), Wykonawca realizujący usługi psychologiczne winien posiadać warunki i uprawniania określone w rozporządzeniu MZ z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005r. Nr 69 poz. 622 z późn. zm.)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do pobrania: 2011-03-22 14:33:15 - Załączniki do przetargu w formacie DOC (66.69 kB)
2011-03-22 14:33:41 - Załączniki do przetargu w formacie PDF (644.01 kB)

Nazwa dokumentu: 22.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-22 14:31:38
Data udostępnienia informacji: 2011-03-22 14:31:38
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-22 15:03:20

Wersja do wydruku...

corner   corner