logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         minus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
            minus 12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
         plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
         plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
         plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
         plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
         plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
         plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
         plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
         plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
         plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
         plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Nr sprawy: PP-3411/08/2009                                                                                                            Brzeg, dnia 05 maja 2009r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
dotyczy:         rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn.” pracownik biurowy”
 
Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu po rozpatrzeniu ofert firm uczestniczących w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonano wyboru oferty firmy:
 
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ul. Małopolska 18
45-301 Opole
 
Oferta złożona przez tego Wykonawcę na usługę szkoleniową pn.” pracownik biurowy” uzyskała – 100 pkt, w tym w kryterium:
cena oferty brutto                            –          50 pkt
warunki lokalowe i sprzęt              -           35 pkt
kwalifikacje kadry dydaktycznej   -           15 pkt
 
ZAWIADOMIENIE o odrzuceniu oferty
 
Zawiadamiam, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) odrzucam ofertę firmy:
 
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
60-115 Poznań
ul. Przełęcz 51
 
Uzasadnienie prawne
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową pn.” pracownik biurowy” gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Uzasadnienie faktyczne
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, 60-115 Poznań, ul. Przełęcz złożyła ofertę.
Analiza i ocena tej oferty i dołączonych do niej dokumentów wskazuje i dowodzi, iż oferta Wykonawcy wbrew jednoznacznym postanowieniom SIWZ:
1)    zawiera błąd w preliminarzu kosztów dot. ilości godz. zajęć praktycznych oraz rachunkowy w wyliczeniu kwoty wynagrodzenia wykładowcy,
2)    z załączniku nr 4 do oferty pn. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stwierdzono brak dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień pedagogicznych oraz w poz. nr 2 brak tytułu mgr (wymóg z pkt 3.7 SIWZ),
3)    program szkolenia nie odpowiada programowi przewidzianemu w SIWZ, gdyż ilość godz. zajęć praktycznych wg. SIWZ wynosi 200 a w ofercie Wykonawcy – 120 godz.
4)    Ilość godz. j. angielskiego wg SIWZ przewidziano 90 godz. a w ofercie Wykonawcy 80 godz.
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odstąpił od możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, gdyż konieczne jest jej odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
 
 
W tym stanie oferta Wykonawcy w sposób oczywisty nie odpowiada treści SIWZ a w konsekwencji podlega ona, w oparciu o wskazane wyżej przepisy prawa odrzuceniu.
ZAWIADOMIENIE OWYKONAWCACH WYKLUCZONYCH
Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe pn.: „Pracownik biurowy”  w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę:
Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr
53-435 Wrocław
ul. Niklowa 3/1
 
Uzasadnienie faktyczne
W związku z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w dniu 29 kwietnia 2009r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, do uzupełnienia następujących dokumentów:
Pkt III Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3.7 określa wymagania dotyczące kadry tj. podaje, że zajęcia teoretyczne winny być prowadzone przez osoby z wykształceniem wyższym magisterskim z uprawnieniami pedagogicznymi do wykładów przedmiotów zawodowych.
W przedstawionej w postępowaniu ofercie brakowało dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień pedagogicznych przez niektóre osoby wymienione w załączniku nr 4 do oferty. Stwierdzono braki u następujących osób: Lizoń Anna, Paweł Kowalik, Arkadiusz Waniek.
W wyniku uzupełnienie dokumentów nadal stwierdza się brak posiadania wykształcenia wyższego mgr przez panią Lizoń Annę oraz brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień pedagogicznych przez pana Arkadiusza Wańka.
Uzasadnienie prawne
W związku z art. 24 ust. 1 pkt 10 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, a więc Wykonawców, którzy nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienie osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 PZP.
 
Pouczenie
 
Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz.1655 ze zm.) – w.wym. firmom przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego.

Ilość odwiedzin: 1148
Nazwa dokumentu: 12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-05-12 10:37:02
Data udostępnienia informacji: 2009-05-12 10:37:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-13 10:39:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner