logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

                                                                                                          Brzeg, dn. 19 maja 2009r.
 
OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
na zadanie pn.:
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 
ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I KOMPUTERÓW
 
kod CPV: 30125100-2 – Wkłady barwiące
kod CPV: 30125110-5 –Tonery do drukarek laserowych
 

kod CPV: 30237200-1 – Akcesoria komputerowe
 

 
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
 
Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: przetargi@pup.brzeg.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info
 
1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 
1.1       należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2       na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.:
 
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I KOMPUTERÓW
 
1.3       cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
1.4       ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,
1.5       ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.
Asortyment
Jedn.
miary
ilość
1.
Toner TK - 410 do kserokopiarki KYOCERA KM-1650, KM - 1635
szt.
4
2.
Toner do kserokopiarki SHARP AR 5012
szt.
2
3.
Toner do telefaksu Panasonic Laser KX - FLB 758
szt.
2
4.
Atrament Canon Pixma IP 4300 czarny - model PGI - 5BK
szt.
60
5.
Atrament Canon Pixma IP 4300 żółty – model CLI – 8Y
szt.
30
6
Atrament Canon Pixma IP 4300 purpura – model CLI – 8M
szt.
40
7.
Atrament Canon Pixma IP 4300 niebieski – model CLI – 8C
szt.
30
8.
Toner do drukarki HP 3005d czarny – model Q 7551X
szt.
2
9.
Toner do drukarki HP LJ 2055d - czarny CE 505X
szt.
7
10.
Toner do drukarek HP Color LJ 4005d czarny (CB 400A)
szt.
16
11.
Toner do drukarek HP Color LJ 4005d błękitny (CB 401A)
szt.
5
12.
Toner do drukarek HP Color LJ 4005dn żółty (CB 402A)
szt.
5
13.
Toner do drukarek HP Color LJ4005dn purpura(CB 403A)
szt.
5
14.
Toner do drukarki BROTHER TN - 4100
szt.
3
15.
Toner do drukarki CPG Page Master 402 N czarny (PRKN 402N)
szt.
2
16.
Płyty DVD+R 4,7 GB Verbatim Slim
szt.
100
17.
Ściereczki do ekranów monitorów LCD
- opakowanie100 szt
op.
6

 
·         Wszystkie materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek są produktami nieregenerowanymi, oryginalnymi i pochodzą od producentów urządzeń do których są przeznaczone.
 
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 października 2009 roku.
 
4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował
kryterium:
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100%.
 
5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
1 formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2 kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego  Zleceniobiorcę do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Zleceniobiorcę),
3/wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.
Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).
Cena podana przez Zleceniobiorcę na dostawę jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.
 
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 maja 2009 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:
 
„DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I KOMPUTERÓW”
 
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy bez otwierania.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 26 maja 2009r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 31.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:
Inspektor – Marcin Bystrzycki, pok. Nr 7, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 46
Inspektor ds. kadr – Maria Sawer, pok. Nr 25, tel. (077) 444 13 90-2 wew. 41
 
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Zleceniobiorca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.
 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.
11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak
 
 
                                                                                              Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu
 
    Zbigniew Kłaczek
 
                                                                                                                     
Przygotowała:
Maria Sawer                                                                        
 
W załączeniu:
1. Wzór druku dla „oferty - propozycji cenowej”.
2. Wzór umowy
 
 
Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 19 maja 2009r.
      w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu: pup.brzeg.sisco.info
      na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro
                                                                                                    
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 14:10:42 - Wzór - propozycja cenowa (47.50 kB)
2009-05-19 14:11:01 - Wzór umowy (30.50 kB)

Nazwa dokumentu: 19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 14:03:28
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 14:03:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 14:12:18

Wersja do wydruku...

corner   corner